Kontakt...

 

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00

Biuro: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 10  / zobacz na mapie / 

 

 tel. +48 12 633 58 56
fax +48 12 633 58 56
kom. 605269299 
 
email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
             Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
 
NIE CHCESZ CZEKAĆ UMÓW SIĘ NA KONKRETNĄ GODZINĘ
 
 
 
Wynajem autokarów i busów

 

 Cena wynajmu autokaru netto za km
 
Marka
Ilość osób
Kraj
Poza RP

SCANIA COACH

51 + 2 osoby

4,00

5,00

   SCANIA NEW CENTURY

49 + 2 osoby

4,00

5,00

MAN COACH 07

49 + 2 osoby

4,00

5,00

MERCEDES 

  30 + 2 osoby

3,80

4,50

MERCEDES SPRINTER

 20+ 1 osoby

3,00

3,40

VW 

  8+ 1 osoby

2,20

2,50

 

Wszystkie  autokary  posiadają  licencje  międzynarodowe,  wyposażone:  są  w klimatyzację, nawigację, video, DVD, RM, cafe bar, WC, uchylne  siedzenia z pasami bezpieczeństwa. Profesjonalna  obsługa. Znajomość języków obcych przez kierowców. Wszyscy podróżujący naszymi autokarami są ubezpieczeni NNW w PZU.
Ceny  kształtują  się  w  zależności  od  przejechanych kilometrów i czasu trwania usługi.
Jeśli  autobus  nie  przejedzie  200 km dziennie  wtedy  naliczany  jest  ryczałt.
Wszystkie  ceny  można  negocjować indywidualnie do  każdej imprezy. Do powyższych cen należy doliczyć 8% VAT RP.  Przedstawione ceny mogą wzrosnąć tylko w przypadku wzrostu cen paliwa.
Dla naszych stałych klientów udzielamy rabaty i zniżki.

Pamiętajmy podróżujemy tylko autokarem

wyposażonym w pasy bezpieczeństwa !!!!!!!!!!!

Nie narażajmy niepotrzebnie życia i zdrowia.


T.M. Halmik s.c.     Bank PKO 73 124047221111001056737607

 

Zapytaj i negocjuj ceny Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Czytaj całość
 
Strona startowa...

Witamy na naszej stronie internetowej.

  Turystyka Młodzieżowa Halmik s.c.  H.Z. Mikłaszewscy
  30-015 Kraków  ul.Świętokrzyska 10
  NIP 6771021061
konto bankowe  Bank PKO 73 124047221111001056737607
 
Zezwolenie na organizowanie imprez turystycznych
wydane przez Wojewodę Małopolski    nr. 211

Licencja na Międzynarodowy Przewóz Osób nr OU 000076

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA 03.558.622 ważna do 30.05.2018r.
 
 
Pamiętajmy podróżujemy tylko autokarem
wyposażonym w pasy  bezpieczeństwana na każdym siedzeniu !!!!!!!!!!! 
Nie narażajmy niepotrzebnie życia i zdrowia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  TURYSTYKĘ MŁODZIEŻOWĄ HALMIK S.C.

Niniejsze warunki stanowią integralną część UMOWY ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej zorganizowanej przez T,M, Halmik s.c. następuje z chwilą podpisania formularza umowy - zgłoszenia przez przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę i osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej oraz wpłacenie zaliczki.
 2. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca udział w imprezie i podpisująca formularz umowy - zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w umowie - zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą .
 3. Przy podpisywaniu formularza umowy - zgłoszenia Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości określanej przez organizatora. Organizator oświadcza, że posiada zabezpieczenie finansowe prowadzonej działalności w formie Gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej w Towarzystwie ubezpieczeniowym AXA o numerze 03.558.622. Beneficjentem zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Małopolski,który w imieniu klientów ubiega się o wypłatę środków z przedmiotowego zabezpieczenia zgodnie z przepisanej ustawy z dn. 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów imprezy nie później niż 14 dni przed terminem jej rozpoczęcia .
 5. Brak pełnej wpłaty , o której mowa w pkt. 4 stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie organizatora.
 6. Przy zgłoszeniu w wypadkach koniecznych organizator określi rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia. Brak takich dokumentów , czy ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie organizatora .
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku skokowego wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków czy tez wzrostu kursu walut. W okresie 20 dni przed data wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
 8. Wzrost cen o więcej niż 10 % spowodowany czynnikami wskazanymi w pkt. 7 upoważnia Uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie organizatora osobiście lub listem poleconym nie później niż 3 dni od otrzymania informacji o dopłacie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego odwołania imprezy z przyczyn od nich niezależnych (działanie siły wyższej) oraz prawo odwołania imprezy na 3 dni przed rozpoczęciem w przypadku braku wymaganego minimum uczestników. Uczestnik otrzymuje z tego tytułu całkowity zwrot wpłat .
  Uczestnik
 1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dniu , w którym Uczestnik nie wykona czynności określonej w umowie - zgłoszeniu takiej jak: uzupełnienie wpłaty do pełnej ceny imprezy, dostarczenie wymaganych dokumentów lub dzień rozpoczęcia imprezy jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.
 2. W przypadku rezygnacji z imprez przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie organizatora w tym m.in. z powodu :
  1. niedotrzymania przez Uczestnika określonych w Zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów

  2. nieprzybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu)

  3. niezgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wskazanego w programie lub na skierowaniu

  4. choroby i innych przypadków losowych

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia udokumentowanych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy a poniesionych przez organizatora. Klient może wskazać osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w tej imprezie, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną części imprezy turystycznej oraz ewentualne koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 1. REALIZACJA ZGŁOSZENIA
 1. Przy wyjeździe transportem własnym Uczestnik otrzymuje skierowanie stanowiące podstawę odbioru wykupionych świadczeń. Wydanie skierowania nastąpi w terminie określonym w umowie - zgłoszeniu , nie wcześniej jednak niż wniesienie pełnej wpłaty za imprezę .
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w trakcie trwania imprezy na piśmie do pilota / rezydenta lub do wskazanego na skierowaniu usługodawcy.
 3. Po powrocie Uczestnik może przedłożyć reklamację, wnioski i uwagi w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u Sprzedającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez organizatora w terminie 30 dni od daty jej złożenia. Jeżeli Klient w trakcie imprezy stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki.
 4. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych tj. : warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych, siły wyższej, działań oraz zaniechań klienta lub osób trzecich (pod warunkiem że nie uczestniczą one w wykonaniu usług przewidzianych w umowie a ich działań i zaniechań nie udało się uniknąć) oraz przyczyn leżących po stronie Uczestnika, ale nie zwalnia to Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.
 5. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 6. Organizator ponosi odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej zgodnie z zawartą umową - zgłoszeniem.

W sytuacji braku możliwości wykonania przewidzianych w umowie - zgłoszeniu usług podczas trwania imprezy turystycznej organizator jest zobowiązany do wykonania w ramach tej imprezy odpowiednich świadczeń zastępczych. Jeśli ich jakość będzie niższa od usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

 1. Uczestnicy zobowiązani do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.04.2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.


Podpis Uczestnika lub osoby upoważnionej zgłaszającej…………………………………………………………

 

 
Zobacz też…

Niektóre obszary naszej strony wykorzystują ciasteczka (cookies), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do prawidłowego działania serwisu. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Nie zawierają informacji, które mogłyby być wykorzystane do identyfikacji użytkownika ani badania jego zachowań w Internecie. Korzystanie z zasobów tej strony oznacza akceptację plików ciasteczek(cookies).